BIỂU MẪU TÀI LIỆU

Thông tư 01/2021/TT-BKHDT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp


THÔNG TƯ 01/2021/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 Ngày 16/3/2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

THÔNG TƯ 012021TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP.png

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh để phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Thông tư ban hành nhằm đạt được hai mục tiêu cơ bản. Một là, ban hành hệ thống biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh theo khung pháp lý mới, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho cả doanh nghiệp và Cơ quan đăng ký kinh doanh. Hai là, hướng dẫn chi tiết thi hành khoản 5 Điều 38 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư bao gồm 07 Điều và Phụ lục kèm theo. Phụ lục bao gồm hệ thống 102 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Hệ thống biểu mẫu được chia thành 8 nhóm, cụ thể:

Nhóm 1: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo;

Nhóm 2: Thông báo và văn bản khác do doanh nghiệp phát hành; gjgjhg

Nhóm 3: Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh;

Nhóm 4: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

Nhóm 5: Thông báo và các văn bản khác của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh;

Nhóm 6: Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;

Nhóm 7: Mẫu văn bản quy định cho tổ chức, cá nhân;

Nhóm 8: Phụ lục khác.

Xem chi tiết thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (PDF)

Xem chi tiết thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (Word)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tục và quy trình thành lập doanh nghiệp mới 2021

Thủ tục thành lập doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Thuế giá trị gia tăng 2021: 8 quy định cơ bản cần biết

Danh mục hàng hóa chịu thuế VAT 0%, 5% và 10%