BIỂU MẪU TÀI LIỆU

39 điểm mới trong xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn

39 ĐIỂM MỚI TRONG XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN

Theo đó, Tổng cục Thuế giới thiệu 39 điểm mới trong xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn.

39 ĐIỂM MỚI TRONG XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN (1).png

Về quy định chung: 11 điểm mới, đơn cử như:

- Phạm vi điều chỉnh:

+ Bổ sung quy định về việc không áp dụng Nghị định 125/2020/NĐ-CP để xử phạt đối với vi phạm quy định về thủ tục đăng ký thuế, vi phạm quy định về thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh, thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã của các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh (khoản 1 Điều 1).

+ Bổ sung quy định rõ các khoản thu khác do cơ quan thuế quản lý thu (tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 125/2020/NĐ-CP (khoản 1 Điều 2).

- Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

+ Bổ sung quy định khi pháp luật về thuế, quản lý thuế quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của bên được ủy quyền phải thực hiện thay nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp của người nộp thuế, nếu bên được uỷ quyền có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân được uỷ quyên là đối tượng bị xử phạt (khoản 1 Điều 3).

+ Quy định chi tiết các đối tượng bị xử phạt là tổ chức, trong đó quy định rõ đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh trực tiếp, kê khai nộp thuế, sử dụng hóa đơn được xác định là tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (khoản 2 Điều 3).

Về xử phạt vi phạm hành chính về thuế: 10 điểm mới

Về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn: 12 điểm mới

Về thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn: 06 điểm mới

Nội dung tại Công văn 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020.

Theo nguồn TVPL

Bài viết tham khảo: