BIỂU MẪU TÀI LIỆU

Thời hạn nộp hồ sơ và thuế đối với hộ kinh doanh từ ngày 01/08/2021

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ VÀ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TỪ NGÀY 01/8/2021

Thông tư 41/2021/TT-BTC có hiệu lực từ 01/08/2021 quy định về việc bổ sung  phương pháp nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo đó, thay đổi phương pháp quản lý cũng dẫn đến sự thay đổi về hồ sơ và hạn nộp thế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Thời hạn nộp hồ sơ và thuế đối với hộ kinh doanh từ ngày 01082021.png


Cụ thể tại các điều 11, 12, 13, 14, 15 và 16 Thông tư 40/2021/TT-BTC; thì hạn nộp hồ sơ khai thuế và hạn nộp thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau:

1. Nộp thuế theo phương pháp kê khai

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

+ Nếu tính theo tháng thì: chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế;

+ Nếu tính theo quý thì: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế;

2. Nộp thuế theo phương pháp khoán(hộ khoán)

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

+ Chậm nhất là ngày 15/12 của năm trước liền kề năm tính thuế;

+ Mới ra kinh doanh (bao gồm việc chuyển từ hộ kê khai sang phương pháp khoán);  hoặc từ hộ khoán chuyển sang phương pháp kê khai; hoặc hộ khoán chuyển đổi ngành nghề; hoặc hộ khoán  chuyển đổi quy mô kinh doanh trong năm; thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của hộ khoán chậm nhất là ngày thứ 10 được tính kể từ ngày bắt đầu kinh doanh, hoặc chuyển đổi phương pháp tính thuế, hoặc chuyển đổi ngành nghề, hoặc chuyển đổi quy mô kinh doanh;

+ Có sử dụng hóa đơn cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh do cơ quan thuế cấp thì chậm nhất là ngày thứ 10 được tính kể từ ngày phát sinh doanh thu có yêu cầu sử dụng hóa đơn;

- Thời hạn nộp thuế:

+ Căn cứ Thông báo nộp tiền hộ khoán; nộp tiền thuế GTGT; thuế TNCN theo thời hạn trên thông báo nộp tiền.

+ Trường hợp có sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh của cơ quan thuế;  thì thời hạn nộp thuế là thời hạn khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn.(chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh doanh thu có yêu cầu sử dụng hóa đơn).

3. Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

Đối với cá nhân kinh doanh nọp thuế theo từng lần phát sinh thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày thứ 10 tính kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ và thuế đối với hộ kinh doanh từ ngày 01082021 (2).png

Xem thêm: Hướng dẫn quản lý rủi ro về thuế đối với hộ kinh doanh

4. Đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đới với cá nhân khai thuế :

+ Nếu tính theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán thì chậm nhất là ngày thứ 10 bắt đầu từ  thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán;

+ Nếu tính một lần theo năm thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch tiếp theo;

5. Đối với các cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

+  Đối với các DN xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp được quy định như sau:

. Nếu khai thuế theo tháng thì: chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế;

. Nếu khai thuế theo quý thì: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế;

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo năm đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý: xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác. Thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch tiếp theo.

Thời hạn nộp hồ sơ và thuế đối với hộ kinh doanh từ ngày 01082021 (4).png

Xem thêm: Thủ tục đăng ký thuế cho hộ kinh doanh 2021 mới nhất

6. Đối với các tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân

- Thời hạn nộp hồ sơ khai  thuế:

+ Đối với các tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân:

.  Khai thuế theo tháng: thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo, liền kề tháng phát sinh nghĩa vụ khai thuế thay, nộp thuế thay;

. Khai thuế theo quý:  thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo,  liền kề quý phát sinh nghĩa vụ khai thuế thay, nộp thuế thay.

+ Đối với các tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản

. Theo tháng hoặc quý theo hướng dẫn sau:

Trường theo tháng:  thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo liền kề tháng phát sinh nghĩa vụ khai thuế thay, nộp thuế thay.

Trường theo quý:  thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ khai thuế thay, nộp thuế thay.

. Theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán: thì chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán.

. Theo năm: thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Lưu ý chung: đối các trường hợp ở mục 1, 3, 4, 5, 6 thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.  Riêng trường hợp có khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thì thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Theo nguồn Luật Việt Nam

BÀI VIẾT THAM KHẢO: