BIỂU MẪU TÀI LIỆU

Gia hạn thời hạn đóng thuế GTGT, thuế TNDN năm 2020

Gia hạn thời hạn đóng thuế GTGT, thuế TNDN năm 2020

Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất có hiệu lực từ ngày 08/4/2020…. Vậy, phải đáp ứng điều kiện gì để được gia hạn đóng các loại thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là “TNDN”), thuế Gia trị gia tăng (sau đây gọi tắt là “GTGT”)? Thời gian gia hạn là bao lâu? Bài viết sau đây sẽ thể hiên rõ các thông tin trên.

1. Đối tượng áp dụng

Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP thì có 5 nhóm đối tượng được áp dụng gia hạn thời gian nộp thuế TNDN, thuế GTGT.

Nhóm 1: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

Tên ngành, nghề

Mã ngành, nghề

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

A

01, 02, 03

 

 

Sản xuất, chế biến thực phẩm

 

10

 

 

Dệt

 

13

 

 

Sản xuất trang phục

 

14

 

 

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

 

15

 

 

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

 

16

 

 

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

 

17

 

 

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

 

22

 

 

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

 

23

 

 

San xuất kim loại

 

24

 

 

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

 

 

 

2592

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học

 

26

 

 

Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác

 

29

 

 

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

 

31

 

 

Xây dựng

F

41, 42, 43

 

 

Nhóm 2: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

Tên ngành, nghề

Mã ngành, nghề

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Vận tải kho bãi

H

49, 50, 51, 52, 53

 

 

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

I

55, 56

 

 

Giáo dục và đào tạo

P

85

 

 

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

Q

86, 87, 88

 

 

Hoạt động kinh doanh bất động sản

L

68

 

 

Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm

 

78

 

 

Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

 

79

 

 

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

 

90

 

 

Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác

 

91

 

 

Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí

 

93

 

 

Hoạt động chiếu phim

 

 

 

5941

Việc xác định ngành kinh tế được áp dụng theo nguyên tắc: Trường hợp tên ngành kinh tế nêu ở nhóm 1 và nhóm 2 thuộc ngành cấp nào thì ngành kinh tế được áp dụng bao gồm cả các ngành có phân cấp nhỏ hơn trong cấp ngành đó.

Nhóm 3: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định theo Quyết định 319/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Nhóm 4: Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017  Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

Quý thành viên có thể tham khảo Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Nhóm 5: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Thời hạn áp dụng

Thuế Giá trị gia tăng:

- Đối với doanh nghiệp, tổ chức kê khai thuế GTGT theo tháng:

Kỳ tính thuế theo tháng

Thời gian gia hạn

Tháng 3/2020

Chậm nhất là ngày 20/09/2020

Tháng 4/2020

Chậm nhất là ngày 20/10/2020

Tháng 5/2020

Chậm nhất là ngày 20/11/2020

Tháng 6/2020

Chậm nhất là ngày 20/12/2020

- Đối với doanh nghiệp, tổ chức kê khai thuế GTGT theo Quý:

Kỳ tính thuế theo Quý

Thời gian gia hạn

Quý 1 năm 2020

Chậm nhất là ngày 30/09/2020

Quý 2 năm 2020

Chậm nhất là ngày 30/12/2020


- Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh: Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực Nhóm 1, 2, 3. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31/12/2020.

Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Số thuế áp dụng

Thời gian gia hạn

Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019

Thời gian gia hạn là 05 tháng, k từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Số thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020


3. Trình tự, thủ tục

Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế trước ngày 30/7/2020. Sau thời gian này thì không được gia hạn thời gian nộp thuế.

-Thành phần hồ sơ gồm có: Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP);

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cơ quan quản lý thuế trực tiếp

- Phương thức nộp: bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác

- Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Theo nguồn TVPL