Lập kế hoạch thông minh

Tổ chức công việc và phân bổ nguồn lực hiệu quả trên một nền tảng hợp nhất!
Khởi tạo danh sách công việc
Bảng tiến độ (KANBAN/GANTT Chart)
Phân bổ nguồn lực hiệu quả
Nhân bản mẫu dự án

Cộng tác toàn diện

Hệ thống đăng ký sử dụng các loại tài nguyên trong doanh nghiệp
Giao tiếp và trao đổi nội bộ.
Cộng tác với khách hàng.
Chia sẻ và quản lý tài liệu.
Thông báo thời gian thực.

Báo cáo tự động

Data-driven khiến mọi thứ trở nên minh bạch và rõ ràng hơn!
Báo cáo cập nhật theo thời gian thực.
Biểu đồ dữ liệu trực quan.
Kiểm soát mức độ thành công của nhiều dự án.

Tùy chỉnh linh hoạt

Đáp ứng được hầu hết các phương thức quản lý và nhu cầu của doanh nghiệp !
Tùy chỉnh trình hiển thị: Danh sách (List), Bảng tiến độ (GANTT), Bảng kéo thả (Kanban) và Bảng công việc theo thành viên (Members).
Tùy chỉnh trường dữ liệu: Linh hoạt xây dựng hệ thống trường dữ liệu bổ sung như Ngân sách, Trọng số, ....
Tùy chỉnh phân quyền: Dễ dàng phân quyền sử dụng cho từng đối tượng tham gia vào mỗi dự án như quyền truy cập, giao việc, bình luận trong công việc