Quan ly du an

QUẢN LÝ DỰ ÁN-CÔNG VIỆC

QUẢN LÝ DỰ ÁN-CÔNG VIỆC

Hệ thống Quản lý dự án trong Giải pháp sureERP cung cấp công cụ hỗ trợ Doanh Nghiệp quản trị dự án đa phương thức với cả 2 mô hình: Quản lý dự án truyền thống (Gantt chart) & Quản lý dự án theo mô hình Agile, giúp doanh nghiệp quản trị toàn diện tuỳ theo từng loại dự án.

Xem thêm