Khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp được coi là một khoản thu nhập khác, doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn vào tờ khai quyết toán theo năm.

Xem thêm