Phan mem Ke toan

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Là hệ thống cốt lõi mà mọi Doanh nghiệp luôn luôn cần có, phần hành này cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và tình hình “sức khoẻ” của doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính và hàng loạt các báo cáo quản trị và từ dữ liệu kế toán được cập nhật theo thời gian thực (Real-Time)

Xem thêm